Caglitutuncigil Martinez, Tulay. 2014.

Caglitutuncigil Martinez, Tulay. 2014. La construcció de desigualtats en espais bilingües: l’ensenyament del català a dones immigrants. Digithum, 16 31-41.