Public Round Table on New Speakers of Irish

IS ÓCÁID PHOIBLÍ Í SEO / THIS IS A PUBLIC EVENT

Déardaoin 24ú Meán Fómhair ó 4.30-6.30 san Aula Maxima, OÉ Gaillimh /

Thursday 24th September from 4.30-6.30 in the Aula Maxima, NUI Galway

NUI Galway

Aula Maxima, NUI Galway

Reáchtálfar an painéal poiblí seo ar nuachainteoirí na Gaeilge mar chuid de chruinniú den ghréasán Eorpach COST atá i mbun taighde ar nuachainteoirí go ginearálta agus ar nuachainteoirí teangacha mionlaigh ar nós na Gaeilge.

Pléifidh triúr nuachainteoirí as áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann agus cainteoir Gaeltachta amháin an cúlra teanga atá acu, a dtaithí ar labhairt na Gaeilge nó an Bhéarla, a gcaidreamh le cainteoirí eile Gaeilge agus a dtuairimí i leith na féiniúlachta.

Is é an Dr. John Walsh, Ceann Roinne na Gaeilge in OÉ Gaillimh, a dhéanfaidh cathaoirleacht ar an seisiún. Tá an Dr. Walsh ina chomhúdar (i gcomhar leis an Ollamh Bernadette O'Rourke, Ollscoil Heriot-Watt agus an Dr. Hugh Rowland, OÉ Gaillimh) ar thuarascáil taighde faoi nuachainteoirí na Gaeilge a bhfuil Foras na Gaeilge ag tacú lena hullmhú. Foilseofar an tuarascáil mí Dheireadh Fómhair 2015.

Is i nGaeilge a reáchtálfar an painéal poiblí seo agus cuirfear ateangaireacht go Béarla ar fáil.

Gabhaimid buíochas le Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, le Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr agus leis an Aonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta, OÉ Gaillimh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an eagraí an Dr. John Walsh.

--

This public panel on new speakers of Irish will be held as part of a meeting of a COST network of European academics researching new speakers, including those of minority languages such as Irish.

Three new speakers of Irish from various parts of Ireland and one speaker from the Gaeltacht will discuss their language background, their experience of learning Irish or English, their relationship with other Irish speakers and their thoughts on identity and belonging.

The session will be chaired by Dr. John Walsh, Head of the Department of Irish in NUI Galway. Dr. Walsh is a joint author (with Prof. Bernadette O’Rourke, Heriot-Watt University and Dr. Hugh Rowland, NUI Galway) of a forthcoming research report on new speakers of Irish, supported by Foras na Gaeilge. The report will be launched in October 2015.

This event will be held in Irish with interpretation to English provided.

We acknowledge the support of the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, the School of Languages, Literatures and Cultures and the Translation and Interpretation Unit, NUI Galway. 

For further information please contact the event organiser Dr. John Walsh.