Ag tacú le ‘nuachainteoirí’ (Supporting ‘new speakers’)

Ag tacú le ‘nuachainteoirí’: Ag tógáil Líonraí agus Pobal Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht

(Supporting ‘new speakers’: Building Irish Language Networks and Communities outside the Gaeltacht)

Cruinniú geallsealbhóirí arna éascú ag Gníomh COST IS1306 ‘New Speakers in a Multilingual Europe’

(Stakeholders’ meeting facilitated by COST Action IS1306 ‘New Speakers in a Multilingual Europe’)

Date: Dé hAoine 14 Deireadh Fómhair 2016, 14.00-17.00 (Friday 14th October 2016, 14.00-17.00)

Place: Seomra Seimineáir Galbraith, Mol Sheomra Fada na Tríonóide, Coláiste na Tríonóide (Galbraith Seminar Room, Trinity Long Room Hub, Trinity College)

Flyer & Programme

Report

Tá sé mar aidhm ag an gcruinniú seo deis plé a thabhairt do ghrúpaí atá ag cur na Gaeilge chun cinn lasmuigh den Ghaeltacht agus a oibríonn den chuid is mó le ‘nuachainteoirí’ na teanga, daoine a úsáideann an Ghaeilge go rialta ach nár tógadh le Gaeilge sa Ghaeltacht. Chuige sin tá cuireadh á thabhairt againn do Líonraí Gaeilge agus do ghrúpaí eile ar spéis leo cur isteach ar stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta teacht le chéile chun na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann leis an tionscnamh sin a aithint. Beidh ionadaithe ó Fhoras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta i láthair chun cúlra na Líonraí/na mBailte Seirbhíse a phlé agus taithí na pleanála teanga sa Ghaeltacht a roinnt. Labhróidh ionadaithe ó Ghlór na nGael agus ón Droichead i mBéal Feirste leis an gcruinniú chomh maith agus déanfaidh an tOll. Colin Williams ó Ollscoil Cardiff cur i láthair faoi thaithí na Breataine Bige.

This meeting aims to provide an opportunity for discussion to groups that are promoting Irish outside the Gaeltacht and who work for the most part with ‘new speakers’ of Irish, people who speak Irish regularly but were not raised with Irish in the Gaeltacht. To that end we have invited representations of Irish Language Networks and groups interested in applying for status as Gaeltacht Service Towns to meet and identify and discuss the challenges and opportunities associated with this initiative. Representatives of Foras na Gaeilge and Údarás na Gaeltachta will be present to explain the background to the Networks/Gaeltacht Service Towns and to share experience of language planning in the Gaeltacht. Representatives of Glór na nGael and An Droichead in Belfast will also address the meeting and Prof. Colin Williams of Cardiff University will discuss the Welsh experience.

CLÁR/PROGRAMME

1.30: Lón: Seomra Smaointe Hoey / Lunch: Hoey Ideas Space

2.00: Fáilte ó/Welcome from John Walsh & Bernadette O’Rourke

2.05: Líonraí Gaeilge/Irish Language Networks: Dr Gearóid Trimble, Foras na Gaeilge

2.15: Pleanáil teanga sa Ghaeltacht/Language planning in the Gaeltacht: Máire Ní Mhainnín, Údarás na Gaeltachta

2.25: Cur i láthair gearr ar Líonraí Gaeilge/Short presentations on Irish Language Networks: •

 • Eoghan Mac Cormaic, Gaeilge Locha Riach, Co. na Gaillimhe
 • Domhnall Ó Loingsigh, An Clár as Gaeilge, Inis
 • Brian Ó Gaibhín, Muintir Chrónáin, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath
 • Feargal Mac Ionnrachtaigh, Forbairt Feirste, Béal Feirste
 • Liam Ó Flanagáin, Carn Tóchair, Co. Dhoire

3.15: Tae/caife 3.30: Lorcán Mac Gabhann, Glór na nGael

3.40: Pól Deeds, An Droichead

3.50: Prof Colin Williams, Cardiff University

4.20: Plé/Discussion 5.00: Críoch/Finish

RANNPHÁIRTITHE

 1. Dr. John Walsh
 2. Prof. Bernadette O’Rourke
 3. Prof. Colin Williams
 4. Gearóid Trimble, Foras na Gaeilge
 5. Máire Ní Mhainnín, Údarás na Gaeltachta
 6. Eoghan Mac Cormaic, Gaeilge Locha Riach
 7. Domhnall Ó Loingsigh, An Clár as Gaeilge
 8. Brian Ó Gaibhín, Muintir Chrónáin
 9. Feargal Mac Ionnrachtaigh, Forbairt Feirste
 10. Piarais Mac Alasdair, Forbairt Feirste
 11. Pól Deeds, An Droichead
 12. Lorcán Mac Gabhann, Glór na nGael
 13. Frainc Mac Cionnaith, Glór na nGael
 14. Bríd Ní Chonghóile, Gaillimh le Gaeilge
 15. Peadar Mac Fhlannchadha, Conradh na Gaeilge
 16. Liam Ó Flanagáin, Carn Tóchair