Caglitutuncigil Martinez, Tulay. 2014.

Caglitutuncigil Martinez, Tulay. 2014. La construcció de desigualtats en espais bilingües: l’ensenyament del català a dones immigrants. Digithum, 16 31-41. 

Gonzàlez, I., Pujolar, J., Font, A., & Martínez, R. (2014).

Gonzàlez, I., Pujolar, J., Font, A., & Martínez, R. (2014). Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

View online

Iglésias, Narcís. 2014.

Iglésias, Narcís. 2014. “Els altres parlants i la història social de La llengua.” LSC– Llengua, Societat I Comunicació, no. 12: 18–24.

View online

McLeod, Wilson, Bernadette O’Rourke & Stuart Dunmore. 2014.

McLeod, Wilson, Bernadette O’Rourke & Stuart Dunmore. 2014. 'New Speakers' of Gaelic in Edinburgh and Glasgow. Soillse Report. 

View online

Márquez Reiter, R. & Martin Rojo, L. (2014)

Márquez Reiter, R. & Martin Rojo, L. (2014) The dynamics of (im)mobility: (in)transient capitals and linguistic ideologies among Latin American migrants in London and Madrid. In Márquez Reiter, R. & Martin Rojo, L. (eds). A Sociolinguistics of Diaspora. Latino Practices, Identities and Ideologies. Routledge: New York.

Page 1 of 4